Algemene Leveringsvoorwaarden ROS Friesland

Algemene Voorwaarden ROS Friesland

Stichting ROS Friesland, KvK-nummer 01106294

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ROS Friesland: de Stichting ROS Friesland (KvK 01106294) vestiging Dalhuysenstraat 35, 8448 EW Heerenveen, de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: de contractpartij van ROS Friesland.
 3. Partijen: de opdrachtgever en ROS Friesland.
 4. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Dit kan zowel dienstverlening betreffen van ROS Friesland, (onder andere betrekking hebbend op de activiteiten onder beleidsregel BR/CU-7028), als (aanvullende) dienstverlening van ROS Friesland waarover BTW wordt belast.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ROS Friesland gedane offertes, aanbiedingen en overeenkomsten en alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee tussen ROS Friesland en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. Door aanvaarding van een door ROS Friesland gedaan aanbod, aanvaardt de opdrachtgever tevens de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. a. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  b. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van ROS Friesland uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover schriftelijk overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever en andere op documenten van de opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. a. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van het in de overeenkomst vermelde, dan wel afwijking van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
  b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in dat geval een vervangende bepaling toepassen die rechtens wel toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling uit de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens ROS Friesland gedaan zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Pagina 2 van 9
 2. Aanbiedingen en toezeggingen van door ROS Friesland ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben zijn eerst verbindend, indien en nadat zij door ROS Friesland schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat ROS Friesland een offerte, aanbod of opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben uitdrukkelijk geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk door ROS Friesland zijn bevestigd. Wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 4. Prijzen in offertes zijn richtprijzen in die zin dat op het moment van totstandkoming van de overeenkomst een prijswijziging van toepassing kan zijn.
 5. Prijzen in offertes die betrekking hebben op de betaalde dienstverlening van ROS Friesland zijn exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij anders aangegeven. Prijzen in offertes die betrekking hebben op de activiteiten die onder de beleidsregel BR/CU-7028 vallen zijn vrijgesteld van BTW, maar zijn exclusief andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij anders aangegeven.
 6. Alle door ROS Friesland afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij ROS Friesland schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door ROS Friesland afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door de opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door de opdrachtgever aan ROS Friesland kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door ROS Friesland verrichte prestaties.
 7. ROS Friesland behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 8. De opdrachtgever stemt ermee in dat ROS Friesland digitaal met hem en met derden communiceert.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door ROS Friesland is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan ROS Friesland slechts worden vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder van ROS Friesland of diens waarnemer.
 2. ROS Friesland verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
 3. ROS Friesland is gerechtigd om haar verplichting onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden op een wijze die haar goeddunkt. ROS Friesland staat daarbij ervoor in dat zij de bewuste derde zorgvuldig selecteert om te beoordelen of de derde over afdoende kennis en ervaring beschikt om de (deel)opdracht naar behoren uit te voeren.
 4. ROS Friesland bepaalt de wijze, waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch houdt zoveel mogelijk rekening met de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen.
 5. De Opdrachtgever heeft geen arbeids- of gezagsverhouding met de medewerker(s)/ werknemer(s), die door ROS Friesland ter beschikking wordt/worden gesteld om de overeenkomst uit te voeren.
 6. ROS Friesland is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde medewerker(s)/werknemer(s) te vervangen. Pagina 3 van 9
 7. ROS Friesland zal de opdrachtgever overeenkomstig de in de overeenkomst neergelegde afspraken informeren over de voortgang van door haar te verlenen diensten.
 8. Indien door medewerker(s)/werknemer(s) van ROS Friesland of door ROS Friesland ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door ROS Friesland medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. De in offertes, aanbiedingen, overeenkomst en/of overige documenten van ROS Friesland genoemde werkzaamheden zijn een indicatie, het is mogelijk dat ROS Friesland hiervan afwijkt indien de opdrachtgever, dan wel de situatie hierom vraagt.
 10. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie, gevraagd en ongevraagd, zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen, apparatuur of gegevens die ROS Friesland voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 11. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 12. ROS Friesland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever zal ROS Friesland vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 13. ROS Friesland is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor de producten en diensten aan te passen met het CBS indexeringscijfer.

Artikel 5: Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de partijen vooraf aan de ander is meegedeeld, dan wel dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die hen ter kennis is genomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
 3. Omdat ROS Friesland een maatschappelijk belang dient kan de verkregen informatie ontsloten worden voor andere belanghebbenden in de eerste lijn in zoverre dit past binnen de maatschappelijke doelstellingen van ROS Friesland, tenzij partijen vooraf anders overeenkomen.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROS Friesland is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ROS Friesland, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde stukken kennis kunnen nemen. ROS Friesland zal haar verplichtingen op grond van dit artikel evenzo aan door haar ingeschakelde derden opleggen.

Artikel 6: Leveringstermijnen

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal ROS Friesland zo spoedig mogelijk de overeengekomen diensten leveren. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer Pagina 4 van 9 als fatale termijn te beschouwen. In geval van niet-tijdige levering is ROS Friesland eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken, terwijl de opdrachtgever onverminderd tot afname is verplicht.
 2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zullen partijen in overleg treden over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: Overmacht en ontbinding van de overeenkomst

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan ROS Friesland kunnen worden toegerekend. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ROS Friesland opgeschort.

Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn onder andere: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een of meer onvervangbaar gebleken medewerkers van ROS Friesland, overheidsmaatregelen die ROS Friesland verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

 1. Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat ROS Friesland tot vergoeding van schade gehouden is.
 2. Indien ROS Friesland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. De vorderingen van ROS Friesland op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan ROS Friesland omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien ROS Friesland de opdrachtgever heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, danwel onvoldoende is;
 • ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de opdrachtgever;
 • indien de opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

In genoemde gevallen is ROS Friesland bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door ROS Friesland geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan ROS Friesland toekomende rechten.

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan ROS Friesland zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, danwel dermate bezwaarlijk en/of Pagina 5 van 9 onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ROS Friesland bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Geschiedt ontbinding door de opdrachtgever meer dan een maand voor aanvang van de afgesproken werkzaamheden dan verplicht de opdrachtgever zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen. Bij ontbinding korter dan een maand voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien de opdrachtgever tijdens de werkzaamheden door ROS Friesland de overeenkomst ontbindt, is de opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.
 3. Indien sprake is van een overeenkomst met betrekking tot door ROS Friesland ten behoeve van opdrachtgever te verrichten scholingsactiviteiten heeft opdrachtgever gedurende veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst te annuleren door deze te ontbinden, zonder dat in dat geval een vergoeding aan ROS Friesland is verschuldigd.

Artikel 8: Intellectuele- en industriële eigendom

 1. ROS Friesland behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten en handelsnaamrechten. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten de intellectuele- en industriële eigendomsrechten bij ROS Friesland. Dit geldt in ieder geval ook voor ontwerpen, tekeningen, modellen, en knowhow.
 2. Alle door ROS Friesland verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. blijven het eigendom van ROS Friesland en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen zonder voorafgaande toestemming van ROS Friesland niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Zonder schriftelijke toestemming van ROS Friesland mag het resultaat van de dienstverlening door ROS Friesland (het product) door de opdrachtgever niet voor andere doeleinden dan genoemd in de offerte van ROS Friesland en de overeenkomst worden gebruikt.
 4. ROS Friesland heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden het product, waaronder mede begrepen systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere producten van de geest van ROS Friesland, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van ROS Friesland.
 6. Voor zover de intellectuele- en industriële eigendomsrechten nog niet van rechtswege bij ROS Friesland berusten, draagt de opdrachtgever deze, voor zover mogelijk, reeds hierbij voor alsdan aan ROS Friesland over en garandeert hij daartoe gerechtigd te zijn. Indien deze overdracht niet rechtsgeldig zou zijn, zal de opdrachtgever de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op eerste verzoek van ROS Friesland omkleed met redenen niet aan haar overdragen.
 7. De opdrachtgever verleent ROS Friesland alle medewerking bij het verkrijgen van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever is niet gerechtigd zelf enig intellectueel- en/of industrieel eigendomsrecht op het product te doen gelden. De opdrachtgever zal geen inbreuk Pagina 6 van 9 maken op de intellectuele- en industriële eigendomsrechten van ROS Friesland en onthoudt zich van depots en registraties.
 8. De opdrachtgever zal desgevraagd aan ROS Friesland alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten.

Artikel 9: Betalingen

 1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een vertragingsrente gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen ROS Friesland en de opdrachtgever geldende wettelijke rente verschuldigd.
 2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van ROS Friesland gestelde rekening dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 3. Indien sprake is van een overeenkomst met betrekking tot door ROS Friesland ten behoeve van opdrachtgever te verrichten scholingsactiviteiten vindt, indien de scholingsactiviteiten worden verricht via de locatie van ROS Friesland, betaling plaats via “Ideal”.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op verschuldigde buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en daarna op opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien binnen de betalingstermijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden is ROS Friesland gerechtigd de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, zonder dat ROS Friesland aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.
 7. Indien ROS Friesland invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande facturen – ten laste van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is jegens ROS Friesland de door ROS Friesland gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien ROS Friesland en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. ROS Friesland neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de (uitvoering van de) overeenkomst.
 2. Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat ROS Friesland jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk is voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 3. Indien ROS Friesland aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 4. Indien de verzekeraar van ROS Friesland in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ROS Friesland beperkt tot het door ROS Friesland aan de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst in rekening gebrachte bedrag. Bij overeenkomsten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van ROS Friesland verder beperkt tot het over de laatste zes maanden in rekening gebrachte bedrag, terug te rekenen vanaf de datum van de aansprakelijkstelling door de opdrachtgever.
 5. Bij het inschakelen door ROS Friesland van derden en bij het gebruik door ROS Friesland van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal ROS Friesland steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ROS Friesland is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door ROS Friesland bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.
 6. Indien een beroep van ROS Friesland op het bepaalde in lid 5 van dit artikel in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 2, 3, 4, 7 en 8 van dit artikel.
 7. ROS Friesland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte schade.
 8. De opdrachtgever zal ROS Friesland vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor ROS Friesland jegens deze derde(n) niet aansprakelijk zou zijn geweest indien deze derde(n) zelf opdrachtgever was/waren geweest. Daaronder (maar niet daartoe beperkt) is begrepen de situatie dat schade is veroorzaakt als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden geldt ook ten behoeve van derden die door ROS Friesland worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever zal nimmer één der door ROS Friesland inschakelde personen persoonlijk aansprakelijk stellen. Elke vordering tot schadevergoeding jegens die personen is uitgesloten. ROS Friesland bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen ROS Friesland aansprakelijk zou kunnen zijn, waaronder de toeleveranciers van ROS Friesland en (andere) door ROS Friesland ingeschakelde derden.
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van ROS Friesland of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11: Vervaltermijn

Alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van de opdrachtgever jegens ROS Friesland vervallen in ieder geval na verloop van één jaar vanaf het moment waarop de opdrachtgever bekend is geworden met een feit op grond waarvan de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens ROS Friesland kan aanwenden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 12: Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of facturen van ROS Friesland dienen door de opdrachtgever binnen 30 dagen na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de verstuurde facturen schriftelijk te worden gemeld aan ROS Friesland, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 2. ROS Friesland maakt gebruik van de landelijke klachtenregeling zoals die door het ROS-netwerk is opgesteld en geaccordeerd. Indien met betrekking tot de verrichte werkzaamheden tevens een beroep wordt gedaan op de klachtenregeling van ROS Friesland en de klacht in behandeling wordt genomen door de onderhavige klachtencommissie wordt de ingediende reclame opgeschort gedurende de behandeling van de klacht.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft ROS Friesland de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de gebrekkige werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet verder uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid (gelet op de reeds op een juiste wijze uitgevoerde werkzaamheden) van het door de opdrachtgever reeds betaalde bedrag.

Artikel 13: Overname personeel

Geen van partijen mag tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging daarvan personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen, of met deze personen over indiensttreding onderhandelen zonder toestemming van de wederpartij.

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. ROS Friesland is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomst(en), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. ROS Friesland kan de werkzaamheden van een medewerker ten behoeve van een overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere onderneming/rechtspersoon die is gelieerd aan ROS Friesland zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist. De opdrachtgever zal zijn medewerking hieraan niet op onredelijke gronden onthouden of vertragen. In geval ROS Friesland hiertoe overgaat, zal zij de opdrachtgever hierover informeren.
 3. Bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zoals maar niet beperkt tot geheimhouding, overname van personeel en bepalingen inzake intellectuele-en industriële eigendomsrechten, zullen nadien van kracht blijven en ROS Friesland en de opdrachtgever blijven binden.
 4. Elektronische communicatie tussen partijen wordt gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie, voor zover rechtens toegestaan en mogelijk.
 5. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en ROS Friesland is Nederlands recht van toepassing.
 6. Partijen zullen geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, in eerste instantie bij uitsluiting voorleggen aan de rechter in het arrondissement waar ROS Fri esland gevestigd is.
 7. Alvorens het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter zullen partijen zich tot het uiterste inspannen het geschil in onderling overleg op te lossen.
 8. In geval van geschillen en conflicten zijn de algemene voorwaarden van ROS Friesland (verkoopvoorwaarden) leidend ten opzichte van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever (inkoopvoorwaarden).